Piiriülese Gauja/Koiva vesikonna parema ühise haldamise tegevused
EN LV EE

Allalaadimiseks

 

 

Projekti tutvustav voldik asub siin.

 

 

Koiva kaart Gauja/Koiva vesikonda ja selle jõgesid tutvustav kaart.

 

Koiva water use

 

Brošüür „Veekasutus Gauja/Koiva vesikonnas“. Brošüüri eesmärk on anda võrdlev ülevaade põhilisest veekasutusest vesikonna Eesti ja Läti osas ning edendada vee säästlikku tarbimist.

Koiva pressures

Brošüür „Kuidas me mõjutame Koiva vesikonna vett?“ See brošüür annab teavet, millised on põhilised survetegurid Koiva vesikonnas (nii selle Eesti kui ka Läti osas), kui oluline on nende mõju, millised on erinevused Läti ja Eesti poolel ning – mis on võibolla kõige tähtsam – annab soovitusi keskkonnasõbralikumaks käitumiseks. Survetegureid vaadeldakse veekasutajate ja majandussektorite (kodumajapidamised, põllumajandus, metsandus, tööstus) kaupa.

Gauja Koiva veekogu seisund

 

Brošüür „Milline on Koiva vesikonna jõgede ja järvede seisund?“ See brošüür annab ülevaate veekogude seisundist Koiva vesikonnas ja selgitab, mida tähendab veekogu hea seisund, kuidas seda hinnatakse ning kus ja millistel põhjustel on oht, et head seisundit ei saavutata. Brošüür sisaldab ka indikaatorliikidel põhinevat lihtsat juhendit, mille abil igaüks saab hinnata veekogu seisundit.

 

Koiva infostand

Infostend „Koiva jõgi mõlemal pool piiri“. Infostend sisaldab teavet Koiva vesikonna looduse, elanikkonna ja veekogude seisundi kohta ning soovitusi selle kohta, kuidas igaüks meist saaks kaasa aidata veekogude seisundi parandamisele.

Brasla

 

 

 

Projekti raames viisid Eesti ja Läti eksperdid läbi 6 juhtumiuuringut punkt- ja hajureostuse ning veekogude hüdromorfoloogiliste muutuste hindamise kohta Gauja/Koiva vesikonnas.

  1. Hajukoormuse ja sellest tuleneva keskkonnamõju analüüs
  2. Punktreostusallikate ja nende mõju analüüs
  3. Survetegurid ja nendest tulenevad hüdromorfoloogilised muutused voolu- ja seisuveekogudes
  4. Gauja/Koiva vesikonna eesti osa hajureostusallikate ja nende hindamise metoodikate analüüs (Eesti)
  5. Gauja/Koiva vesikonna eesti osa punktreostusallikate analüüs (Eesti)
  6. Hüdromorfoloogilised survetegurid Koiva vesikonnas ja nende mõju arvestamine (Eesti)

Aruanne "SURVETEGURID GAUJA/KOIVA VALGLAPIIRKONNAS LÄTIS JA EESTIS: UUS LÄHENEMISVIIS JA UUS HINDAMINE"

Lõpparuanne "GAUJA/KOIVA VALGLAPIIRKONNA PIIRIÜLESTE VEEKOGUDE (RANNIKUVEEKOGUMITE, JÄRVEDE JA JÕGEDE) KVALITEEDISEISUNDI HINDAMINE"

Aruanne "Kuluefektiivsete meetmete ettepanek vähendamaks survetegurite mõju Gauja/Koiva vesikonna veekogudele"