Kopīgi ūdens apsaimnieko-šanas pasākumi pārrobežu Gaujas baseinā
EN LV EE

Kartes materiāli lejuplādei

 

Šeit jūs varat lejuplādēt projekta ietvaros izstrādāto pilnu Gaujas upju apgabala baseinu karti M 1:600 000 (4MB) ar visiem apgabala ūdensobjektiem.

Šeit lejuplādējamas ūdensobjektu kartes M 1:100 000:

Atsevišķi varat lejuplādēt tikai Latvijas - Igaunijas pārrobežu ūdensobjektus (14MB).

Šeit jūs varat lejuplādēt tehniskos kartes failus shape formātā. Lai failus atvērtu un apskatītu jums uz datora nepieciešama kāda no GIS programmatūrām, kas atbalsta shape formātu.

Šeit jūs varat lejuplādēt paraugu vietu vērtējumu tabulu .xls formātā. Paraugu ņemšanas vietās projekta laikā zinātnieki ir novērtējuši dažādus ūdens kvalitātes rādītājus, pēc kuriem Igaunijā un Latvijā nosaka ūdens kvalitāti upēs, ezeros un jūrā.