Kopīgi ūdens apsaimnieko-šanas pasākumi pārrobežu Gaujas baseinā
EN LV EE

Par projektu

Pasākumi kopīgai pārrobežu Gaujas/Koivas upes baseina apgabala apsaimniekošanai (Gauja/Koiva)

Projekta ilgums: 01.07.2011 – 31.12.2013, projekta nr EU 38839

Projektu finansē: Igaunijas-Latvijas programma

Projekta vadošais partneris: Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Sadarbības partneriLatvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts

Baltijas Vides Forums-Latvija

Baltijas Vides Forums-Igaunija

Tallinas Tehnoloģiju Universitāte

Igaunijas Dabaszinātņu Universitāte

Vispārējais mērķis: uzlabot virszemes un pazemes ūdens resursu apsaimniekošanu, atbalstot kopīga Gaujas/ Koivas upes pārrobežu baseina apgabala apsaimniekošanas plāna izstrādes iniciatīvu.

Specifiskie mērķi:

 • saskaņot pārrobežu ūdens objektu ģeogrāfiskās robežas;
 • precizēt un noteikt vienotus sasniedzamos ūdens kvalitātes mērķus visam upes baseina apgabalam;
 • harmonizēt pieejas un metodes upes baseina apsaimniekošanas plāna galvenajiem jautājumiem;
 • atlasīt izmaksu efektīvus pasākumus, lai uzlabotu ūdens resursu stāvokli;
 • informēt un iesaistīt sabiedrību ūdens resursu apsaimniekošanas procesā.

Galvenās aktivitātes:

 • izstrādāt visam upes baseina apgabalam kopīgas ĢIS kartes ar savietojamiem datu slāņiem;
 • izstrādāt pārskatu par esošajām ūdens kvalitātes stāvokļa noteikšanas metodēm un tipoloģiju;
 • iegūt jaunus pētījuma datus, lai novērtētu ūdens kvalitātes stāvokli pārrobežu ūdens objektos;
 • izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām, lai varētu harmonizēt tipoloģiju un kvalitātes klasifikāciju starp abām valstīm;
 • izvērtēt kvalitātes mērķus saskaņā ar specifiskiem kvalitātes parametriem;
 • salīdzināt metodoloģiju slodžu ietekmes uz ūdeņiem novērtēšanai, salīdzināt esošos slodžu vērtējumus;
 • izvērtēt novērotās ietekmes un to tendences;
 • veikt nozīmīgāko ūdens resursu lietojumu ekonomisko analīzi, potenciālās tendences nākotnē un izmaksu segšanas mehānismus;
 • izstrādāt priekšlikumus pasākumu programmai, lai uzlabotu ūdens resursu apsaimniekošanu;
 • izstrādāt dažādus informatīvos materiālus – karti, brošūras, informācijas stendus, kā arī mājas lapu, kas ietvertu dažādus aspektus kopīgai ūdens resursu apsaimniekošanai;
 • organizēt pārrobežu pasākumus par ūdens resursu izmantošanu, slodzēm un projekta rezultātiem.

Projekta rezultātos ieinteresētās puses: Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Igaunijas Vides ministrijas, Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Igaunijas Vides informācijas centrs, Latvijas Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas un Igaunijas reģionālas vides pārvaldes, kā arī Gaujas upes baseina apgabalā esošās pašvaldības, plānošanas reģioni, makšķernieku asociācijas, sabiedriskās organizācijas un citi interesenti.

Ja vēlaties iegūt papildus informāciju par projektu, sazinieties ar projekta vadītāju Ilvu Cimdiņu ilva.cimdina@lhei.lv
Ar jautājumiem par šīs interneta vietnes saturu, materiāliem un struktūru, sazinieties ar Daci Striguni dace.strigune@bef.lv