Kopīgi ūdens apsaimnieko-šanas pasākumi pārrobežu Gaujas baseinā
EN LV EE

Publikācijas un ziņojumi

Gaujas reģiona skrejlapa

 

 

Projekta ietvaros ir izstrādāts projekta buklets, lai ikviens īsumā varētu iepazīties ar projekta mērķi un galvenajām aktivitātēm, kā arī ar projekta partneriem.

 

 

Gauja karte info Projekta ietvaros ir izstrādāts informatīvais materiāls kartes formātā (paralēli latviešu un igauņu valodā), lai ikviens interesents var uzzināt vairāk par Gaujas upes baseinu, tā dabas vērtībām, kā arī par Latvijas-Igaunijas pārrobežu ūdens objektiem. Materiālā ietverta arī Gaujas baseina apgabala karte.

 

Gauja water use

 

Projekta ietvaros ir izstrādāta brošūra „Kā lietojam Gaujas ūdeni?” Šīs brošūras mērķis ir sniegt informāciju un salīdzinošu pārskatu par galvenajiem upes baseina ūdens lietošanas veidiem Latvijas un Igaunijas daļā, kā arī veicināt ilgtspējīgu ūdens lietošanu.

Gauja pressures

 

Projekta ietvaros ir izstrādāta brošūra "Kā ietekmējam Gaujas ūdeni?". Tās mērķis ir sniegt informāciju par galvenajām cilvēka darbības ietekmēm Gaujas upes baseinā, cik nozīmīgas tās ir, kādas ir atšķirības starp Latvijas un Igaunijas daļu un - ieteikumi videi draudzīgākai rīcībai un izvēlei.

 

Gauja water quality

 

Projekta ietvaros ir izstrādāta brošūra "Kāds ir Gaujas ūdens?". Tā sniedz iespēju uzzināt, kas ir laba ūdens kvalitāte, pēc kādiem rādītājiem tā tiek vērtēta un kādi ir jaunākie projekta laikā veikto pētījumu rezultāti.

 

Gauja infostends

Projekta ietvaros ir izstrādāti informācijas stendi "Gauja abpus robežai" , kas atraktīvā veidā attēlo dažādus faktus par dabu, ūdens kvalitāti un cilvēkiem Gaujas baseina teritorijā. Patlaban informācijas stendi ir izvietoti Valmierā- pašvaldības ēkā, integrētajā bibliotēkā un Tūrisma informācijas birojā - lai gan Valmieras iedzīvotāji, gan tās viesi varētu iegūt atraktīvā vizuālā veidā  atspoguļotu informāciju par Gauju.

Gaujas baseins

 

 

 

 

 

 

Projekta laikā Latvijas un Igaunijas eksperti izstrādāja 6 Gaujas upes piemēra izpētes ziņojumus, lai pārbaudītu un parādītu izstrādātos nozīmīguma kritērijus izkliedētā un punktveida avotu piesārņojuma slodzēm un hidromorfoloģiskajām izmaiņām ūdensobjektos.

  1. Izkliedētā piesārņojuma slodžu un to radītās ietekmes analīze (Latvijas ziņojums);
  2. Punktveida piesārņojuma avotu radīto slodžu un to ietekmes analīze (Latvijas ziņojums);
  3. Ūdenstilpju un ūdensteču hidroloģisko un morfoloģisko pārveidojumu radīto slodžu un to ietekmes analīze (Latvijas ziņojums);
  4. Izkliedētā piesārņojuma avotu analīze un to novērtēšanas metodes Gaujas / Koivas upes baseina Igaunijas daļā (Igaunijas ziņojums);
  5. Gaujas/Koivas upes baseina punktveida piesārņojuma avotu analīze (Igaunijas ziņojums);
  6. Hidromorfoloģiskā slodze un tās radītā ietekme Koivas upju baseinu apgabalā (Igaunijas ziņojums)

Gauja A_Skuja

Ziņojums par izmaksu efektīviem pasākumiem slodžu samazināšanai Gaujas baseina ūdens objektos Latvijā un Igaunijā

Ziņojums "Gaujas upju baseinu apgabala pārrobežu ūdens objektu (upju, ezeru, piekrastes) kvalitātes novērtējums" (ar 1. pielikumu)

Ziņojums "Jaunas pieejas pielietošana un jaunu slodžu novērtējumu izstrāde Gaujas baseinam Latvijā un Igaunijā"