Kopīgi ūdens apsaimnieko-šanas pasākumi pārrobežu Gaujas baseinā
EN LV EE

Uzņēmējiem

Ar mūsdienīgu domāšanu apveltīts uzņēmējs apliecina sevi kā stratēģi un ilgtermiņa plānotāju, plānojot savas aktivitātes, lai pēc iespējas mazāk nodarītu kaitējumu videi un efektīvāk izmantot dabas resursus.

Labas kvalitātes ūdens pietiekamā daudzumā ir viens no priekšnoteikumiem, lai attīstītu ražošanu un dažādus pakalpojumus. Tāpēc ir nepieciešams atbalstīt un ieviest videi draudzīgus risinājumus, lai mazinātu uzņēmuma ietekmi uz apkārtni, izvirzot augstas prasības pret sevi un sadarbības partneriem, ražošanā ieviešot jaunākās pieejas un tehnoloģijas, sadarbojoties ar zinātnes pārstāvjiem, kā arī komunicējot ar dažādām ieinteresētajām pusēm.

Daži pasākumu piemēri vides un ūdens resursu aizsardzībai:

  • bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve un ūdens atkārtota izmantošana ražošanā;
  • uzņēmējdarbības rezultātā radušos notekūdeņu novadīšana tikai pēc pienācīgas attīrīšanas;
  • makulatūras vākšana un nodošana papīra ražošanai, tādējādi saglabājot mežu platības no izciršanas, ietaupot enerģiju un samazinot izmešus gaisā un ūdenī, kas saistīti ar celulozes apstrādi;
  • integrētas vadības sistēmas izstrādāšana un ieviešana atbilstoši kvalitātes vadības, vides pārvaldības un pārtikas drošības standartiem;
  • drošas rīcības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un, kur iespējams, bīstamo ķīmisko vielu aizstāšana ar mazāk bīstamām;
  • iespējamo vides risku apzināšana, izvērtēšana un uzraudzība;
  • darbinieku vides apziņas veidošana darba vietā, veicinot atbilstošu rīcību ikdienā un ārkārtas situācijās.

Lai izvērtētu savas darbības ilgtspēju, ir iespēja izmantot Ilgtspējas indeksu, kas ir stratēģisks, uz starptautiski atzītu metodoloģiju balstīts vadības instruments, lai palīdzētu Latvijas uzņēmumiem noteikt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Savukārt SIA „Zaļā josta” piedāvā uzņēmumiem sadarbību, lai nodrošinātu pilnu apsaimniekošanas ciklu, sākot no likuma prasību izpildes, lai uzņēmums saņemtu 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa par izlietoto iepakojumu, videi kaitīgām precēm un elektriskām un elektroniskām iekārtām līdz pat apsaimniekojamo atkritumu savākšanai, otrreizējai izmantošanai un pārstrādei, rūpējoties par apkārtējo vidi.

Uzņēmuma vides politikas stratēģiskais mērķis būtu nodrošināt ilgtspējīgu attīstību saskaņā ar vides aizsardzības un atbilstošās likumdošanas prasībām, uzņēmumam nepārtraukti rūpējoties par tehniskiem un stratēģiskiem uzlabojumiem.